ALZ-Web-Cover

a. Të japë mbështetje, ndihmë dhe informacion për familjet e personave të prekur nga demenca. 
b. Të iniciojë dhe inkurajojë krijimin e grupeve të përkrahjes dhe qendrave të kujdesit për demencën në Shqipëri dhe rajon.
c. Të sigurojë nga burime qeveritare dhe jo-qeveritare lehtësi për kujdesin ndaj personave të prekur nga demenca.
d. Të ndërmarrë dhe mbështesë studime mbi shkaqet, prevalencën dhe aspekte të tjera të demencës.